Tính toán tiền điện và phương án lắp đặt điện mặt trời

FILE THỨ 1

LINK BẢNG TÍNH

FILE THỨ 2

LINK BẢNG TÍNH Dưới đây là biểu mẫu tính toán hoàn tiền và lắp đặt phù hợp